Macedonian version

Урбана опрема - жардињери

picture

  • Опремување на јавни површини со урбана опрема ( клупи, детски игралишта, фитнес справи, корпи за отпадоци, жардињери и слично)